เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการมีอะไรบ้าง

เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการมีอะไรบ้าง

                 
                     เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการทำการทดลอง การวิจัย การทดสอบวิเคราะห์
                     เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการมี
จำนวนมาก หลายประเภท หลายขนาด และแต่ละประเภทมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออก
                     ไปผู้ใช้จึงจำเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานเครื่องแก้ว วิธี
การใช้อย่างถูกต้องเพื่อลดความคลาดเคลื่อน การทำความสะอาด
                     และการดูแลรักษา

                 
                     การแบ่งประเภทของเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน อาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ คือ เครื่องแก้วที่
                     ใช้งานทั่วไป (general glassware) และเครื่องแก้ววัดปริมาตรของเหลว (volumetric glassware)

                 
  ประเภทเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ

                  1. เครื่องแก้วที่ใช้งานทั่วไป

                    เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบรรจุสารเคมี ถ่ายเทสารละลาย อุปกรณ์ประกอบการทดลอง เช่น การต้ม ละลาย ระเหย ตกตะกอน เป็นต้น
                    และบางชนิดอาจใช้ในการวัดปริมาตรของเหลวที่บรรจุโดยปริมาณ ซึ่งไม่อาจเป็นค่าที่มีความแม่นได้ อย่างไรก็ตาม แม้เราจะเรียกว่า
                    เครื่องแก้ว แต่อุปกรณ์บางชนิด บางรุ่นอาจทำด้วยวัสดุอย่างอื่นที่เป็นพลาสติก HDPE หรือ PE ได้

                         - หลอดทดลอง (test tube)
                         - บีกเกอร์ (beaker)
                         - ขวดรูปชมพู่ (erlenmeyer flask)
                         - ขวดก้นกลม (boiling flasks, round bottom)
                         - ขวดก้นแบน (boiling flask, flat bottom)
                         - กรวยกรอง (funnel)
                         - แท่งแก้ว (stirring rod)
                         - กระจกนาฬิกา (glass watch)
                         - ขวดชั่งสาร (weighing bottle)
                         - หลอดหยด (dropper)

                           
                           


                      2. เครื่องแก้ววัดปริมาตรของเหลว

                      เครื่องแก้ววัดปริมาตรของเหลว (volumetric glassware) ใช้สำหรับวัดปริมาตรของเหลวที่ต้องการความแม่นสูง  คุณลักษณะของเครื่องแก้ว
                      วัดปริมาตรจะประกอบด้วย

                             - มีขีดกำหนดปริมาตร (graduation marks) หรือ ข้อความกำหนดระบุปริมาตรที่วัดได้ที่แน่นอน
                             - มีการกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดในการวัดที่ยอมรับได้ (Tolerance limit)

                            เครื่องแก้ววัดปริมาตร เช่น

                                     - กระบอกตวง (measuring cylinder)
                             - ขวดกำหนดปริมาตร (volumetric flask)
                             - ขวดวัดความถ่วงจำเพาะ (specific gravity bottle)
                             - บิวเรต (burette)
                             - ปิเปต (pipette)
                                - ปิเปตวัดปริมาตร (volumetric pipette หรือ transfer pipette)
                                - ไมโครปิเปต (micropipette)
                                - ปิเปตชนิดมีขีดย่อยแบ่งปริมาตร  (measuring pipette หรือ graduated pipette) แบ่งย่อยได้อีก 2 ชนิด คือ
                                     - ปิเปต ชนิด ปล่อยถึงขีดสุดท้าย (Mohr type)
                                     - ปิเปต ชนิด ปล่อยหมด (Serological type)

                                                       
                                                   
                                                                              กระบอกตวง (measuring cylinder)
                       
                เป็นอุปกรณ์รูปทรงกระบอกมีฐานสำหรับวางบนพื้นได้ปากมีจงอยเพื่อให้ถ่ายของเหลวได้สะดวกใช้ในการถ่ายของเหลวจากภาชนะหนึ่ง
                ไปยังอีกภาชนะหนึ่งในกรณีที่ไม่ต้องการความแม่นสูง
                  


                                                                            ขวดกำหนดปริมาตร (volumetric flask)

                   ลักษณะเป็นขวดที่มีฐานสามารถวางบนพื้น คอยาว มีขีดกำหนดปริมาตรบนคอขวด ใช้สำหรับเตรียมสารละลายที่ต้องการความเข้มข้น
                   ที่แน่นอน (ชนิด TC) หรือถ่ายของเหลวที่ต้องการปริมาตรที่แน่นอนจากภาชนะหนึ่งไปยังอีกภาชนะหนึ่ง (ชนิด TD)                                                                                             บิวเรต (burette)

                   เป็นอุปกรณ์วัดปริมาตรของเหลวที่มีความแม่นสูง มีก๊อกหยุด (stopcock) สำหรับปิด-เปิด เพื่อควบคุมปริมาตรของเหลวให้ไหลออก
                   ทางปลายท่อตามต้องการใช้ในการไทเทรต (titration)
                                                                ปิเปตวัดปริมาตร (volumetric pipette หรือ transfer pipette)

                    เป็นอุปกรณ์วัดปริมาตรของเหลวมีลักษณะเป็นท่อยาว ส่วนกลางเป็นกระเปาะ ด้านล่างและบนกระเปาะมีขนาดเล็ก มีขีดกำหนดปริมาตร
                    ขีดเดียวอยู่ด้านบนเหนือกระเปาะสามารถ บรรจุของเหลวได้ปริมาตรมาก ส่วนที่อ่านปริมาตรมีขนาดเล็ก ทำให้ความคลาดเคลื่อนจาก
                    การอ่านค่าปริมาตรต่ำใช้ในการถ่ายของเหสวจากภาชนะหนึ่งไปยังอีกภาชนะหนึ่งในกรณีที่ต้องการความแม่นสูง
                                                 ปิเปตชนิดมีขีดย่อยแบ่งปริมาตร  (measuring pipette หรือ graduated pipette)

                     เป็นอุปกรณ์วัดปริมาตรของเหลวมีลักษณะเป็นท่อตรง ปลายท่อมีขนาดเล็ก มีขีดกำหนดปริมาตร แบ่งย่อยหลายขีด ใช้ในการถ่ายของ
                     เหลวจากภาชนะหนึ่งไปยังอีกภาชนะหนึ่ง

                                                                    ขวดวัดความถ่วงจำเพาะ (specific gravity bottle)

                  ใช้สำหรับหาความถ่วงจำเพาะของเหลว หรือ ของแข็งที่อยู่ในรูปแบบผงหรือสามารถบดเป็นผงได้ ใช้ร่วมกับเครื่องชั่งน้ำหนักเพื่อคำนวณ
                  หาความถ่วงจำเพาะได้Credit: https://web.rmutp.ac.th/woravith/?page_id=3852

 

โพสต์เมื่อ :
2564-11-04
 519
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์