กระดาษลิตมัสคืออะไร

กระดาษลิตมัสคืออะไร                     กระดาษลิตมัสคืออะไรและทำงานอย่างไร

                        กระดาษลิตมัสคือกระดาษที่ใช้สำหรับการตรวจสอบค่าความเป็นกรดหรือด่าง (เบส) จากนั้นจะแสดงผลการทดสอบด้วยการเปลี่ยนสี 
                        กระดาษลิตมัสเป็นกระดาษที่ได้รับผลิตเป็นพิเศษมีส่วนผสมของสีธรรมชาติที่เปลี่ยนเป็นสีแดงเพื่อตอบสนองต่อสภาวะที่เป็นกรด (pH
                        น้อยกว่า 7) และเมื่อเป็นกลาง (pH = 7) สีจะเป็นสีม่วง

                        กระดาษทดสอบ pH แบบดั้งเดิมจะมีสีเหลืองดังรูป เมื่อจุ่มลงในสารละลายที่เป็นของเหลว กระดาษจะเปลี่ยนสี จากนั้นผู้ใช้ทำการเทียบ
                        สีจากหน้ากล่องเราก็จะทราบค่า pH
 ของสารละลายได้ในทันที                     กระดาษลิตมัสสีแดงหรือสีน้ำเงินคืออะไร

                        โดยปกติกระดาษวัดค่า pHจะเป็นสีแดงหรือสีน้ำเงิน กระดาษสีแดงเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเมื่อค่าเป็นด่าง (pH มากกว่า 7) ในขณะ
                        ที่กระดาษสีน้ำเงินเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อ pH เปลี่ยนเป็นกรด (pH น้อยกว่า 7) ในขณะที่กระดาษทดสอบนี้ใช้ในการทดสอบค่า
                        ความเป็นกรดเป็นด่างส่วนใหญ่ก็สามารถใช้ในการทดสอบก๊าซได้หากกระดาษถูกชุบด้วยน้ำกลั่น (น้ำที่มีความสะอาดมาก) ก่อน
                        ที่จะสัมผัสกับก๊าซ

                       
                     แถบวัดค่า pH (pH Test Strip)

                        เนื่องจากกระดาษทดสอบนี้ให้ผลที่ไม่แน่นอนรอบเป็นกลาง 7 จึงต้องพิจารณาการทดสอบทางเลือกในช่วงนี้ เครื่องวัด pH เป็น
                        ตัวเลือกหนึ่งแต่มีราคาค่อนข้างแพงและไม่เหมาะสำหรับการใช้ในงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวขน

                         แถบทดสอบ pH (pH Test Strip) ใช้ตัวชี้วัดทางเคมีที่แตกต่างกันบางตัวมีเพียงหนึ่งตัวบ่งชี้ที่ตอบสนองในช่วงแคบๆ เช่น
                       pH 3-6 แถบทดสอบอื่นๆ ใช้ตัวบ่งชี้หลายตัวซึ่งสามารถทำงานกับช่วง pH ที่กว้างขึ้น ทำให้ได้ค่าที่มีความแม่นยำสู

                                                                                            ซื้อกระดาษลิตมัส       
                   

CREDIT : https://www.neonics.co.th/litmus-papers/what-is-litmus-paper.html
           

โพสต์เมื่อ :
2564-11-16
 1002
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์