• Home

  • Blogs

  • ข้อมูลฝาครอบนิรภัย (SAFETY CAPS) GL45 ของ ALWSCI

ข้อมูลฝาครอบนิรภัย (SAFETY CAPS) GL45 ของ ALWSCI

  • Home

  • Blogs

  • ข้อมูลฝาครอบนิรภัย (SAFETY CAPS) GL45 ของ ALWSCI

ข้อมูลฝาครอบนิรภัย (SAFETY CAPS) GL45 ของ ALWSCI

ใครที่มองหาข้อมูลฝาครอบนิรภัย (SAFETY CAPS) ตอนนี้ Alwsci ขอนำเสนอ GL45 SAFETY CAP ซึ่งได้สรุปข้อมูลที่เหมาะสมกับการใช้งานให้แก่ทุกท่านเป็นที่เรียบร้อย

คุณสมบัติของ GL45 SAFETY CAPS ของ ALWSCI

ความปลอดภัยของคุณคือสิ่งสำคัญ
ฝาครอบนิรภัยได้ออกแบบมาเพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการของคุณ ตัวฝาประกอบด้วยเมมเบรน PTFE ซึ่งจะช่วยปกป้อง ทั้งนี้ ตัวทำละลายจากการปนเปื้อนภายนอก ขณะเดียวกันจะปกป้องการระเหยของตัวทำละลายภายในภาชนะบรรจุ และปกป้องเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจากไอระเหยของสารอันตรายเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นในการทำงาน

หมดความกังวลเรื่องการหมดอายุ
เพื่อประสิทธิภาพการสูงสุด ฝา GL45 จะมีแถบเวลาที่ติดตั้งอยูด้านบน เพื่อระบุการใช้งานและเห็นได้ชัดเจนเมื่อหมดอายุ

การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
สะดวกเมื่อต้องการเปลี่ยนตัวทำละลายสามารถทำได้ง่ายและไม่ต้องใช้เครื่องมือ แกนฝาด้านในเป็นอิสระจากฝาด้านนอก ขณะที่ทำการเปลี่ยนสามารถใช้ตรึงท่อให้อยู่กับที่ เพื่อหลีกเลี่ยงท่อบิดเบี้ยวระหว่างที่ทำการเปลี่ยนภาชนะบรรจุ
สอบถามข้อมูลต่าง สามารถติดต่อได้ที่ 

Post Date :
2022-08-25
 187
Visitor
Create a website for free Online Stores