Laboratory หมายถึง?

Laboratory หมายถึง?

                                                                  Laboratory หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า Lab หมายถึงอะไร??ห้องปฏิบัติการ (Laboratory) เรียกสั้นๆว่า "ห้องแล็บ" คือสถานที่ซึ่งอยู่ในสภาวะที่ถูกควบคุม และเป็นที่สำหรับการวิจัย การทดลอง และการวัดทางวิทยาศาสตร์หรือทางเทคนิค

ห้องปฏิบัติการซึ่งใช้สำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีหลายแบบ ด้วยความที่แต่ละภาควิชาของวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์มีความต้องการเฉพาะที่แตกต่างกัน ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ อาจมีเครื่องเร่งอนุภาค หรือห้องสูญญากาศ ส่วนห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมโลหการอาจมีเครื่องมือในการหล่อ หรือการกลั่น (refine) เหล็กเพื่อทดสอบความแข็งแรงของเหล็ก นักเคมีหรือนักชีววิทยาอาจใช้ห้องปฏิบัติการแบบเปียก (Wet laboratory) ส่วนห้องปฏิบัติการของนักจิตวิทยาอาจเป็นห้องซึ่งมีกระจกด้านเดียวติดอยู่ รวมไปถึงมีกล้องซ่อนไว้เพื่อเฝ้าดูพฤติกรรม บางห้องปฏิบัติการ เช่น ห้องที่นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ใช้ อาจมีคอมพิวเตอร์ (บางครั้งอาจเป็น Super computer) เพื่อใช้สำหรับการจำลอง หรือการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งมาจากที่อื่น นักวิทยาศาสตร์ในภาควิชาอื่นอาจใช้ห้องปฏิบัติการแบบอื่น วิศวกรใช้ห้องปฏิบัติการในการออกแบบ สร้าง หรือทดสอบเครื่องมือทางเทคโนโลยีต่างๆ 

ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นั้นพบได้ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย อุตสาหกรรม สถานที่ทางราชการ หรือทหาร รวมไปถึงเรือ และยานอวกาศ


ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
สภาพภายในห้องปฏิบัติการบางแห่งนั้นไม่ได้อันตรายไปกว่าห้องอื่นๆ ทว่าในห้องแล็บบางที่นั้นอาจมีอันตรายอยู่ โดยอันตรายในห้องปฏิบัติการนั้นมีหลายแบบ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ศึกษาในห้องแล็บเหล่านั้น อาจรวมไปถึงพิษ จุลชีพก่อโลก วัตถุไวไฟ  สารที่ระเบิดได้ หรือวัสดุการสลายให้ กัมมันตรังสี เครื่องจักร อุณหภูมิสูงหรือต่ำมาก เลเซอร์ สนามแม่เหล็กแรงสูง หรือไฟฟ้าแรงสูง ในห้องปฏิบัติการซึ่งอาจมีอันตราย การระมัดระวังเป็นสิ่งสำคัญ  กฎในห้องปฏิบัติการนั้นถูกกำหนดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลถูกใช้เพื่อปกป้องผู้ใช้ห้องปฏิบัติการจากการบาดเจ็บ หรือเพื่อช่วยขณะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน


สำนักงานบริหารงานความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (OSHA) ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเห็นถึงลักษณะพิเศษของการทำงานในห้องปฏิบัติการ ได้สร้างมาตรฐานสำหรับความเสี่ยงต่อสารเคมีอันตรายในห้องปฏิบัติการ โดยปกติแล้วมาตรฐานนี้ถูกเรียกว่า "มาตรฐานห้องปฏิบัติการ" ภายใต้มาตรฐานนี้ ห้องปฏิบัติการต้องสร้างแผนสุขอนามัยสารเคมี (CHP) ซึ่งจัดการกับอันตรายเฉพาะจุด และวิธีการควบคุมอันตรายเหล่านั้นCredit:https: www.playsotec.com


Post Date :
2022-03-18
 123
Visitor
Create a website for free Online Stores